Tietosuoja

Jäsenkorjaaja Jari Sipilä JS SELKÄASEMA ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE PVM 25.5.2018 1 REKISTERINPITÄJÄ Jäsenkorjaaja Jari Sipilä JS Selkäasema Tmi y 1648420-6, Välitie 1, 90830 Haukipudas. p. 040- 5879410 2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Tietosuojavastaava Jari Sipilä jari@jasenkorjaaja.com puhelin 040-5879410 3 REKISTERIN NIMI Jäsenkorjaaja Jari Sipilä JS SelkäasemaTmi asiakasrekisteri 4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on JS Selkäasema Tmi ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Asiakassuhteiden ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja JS Selkäasema Tmi liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen. Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä henkilöstön koulutukseen ja palvelun laadun kehittämiseksi. Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja: Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Lähiomainen, huoltajan tiedot. Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät tyytyväisyystiedot, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot. Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta, urheiluseuraa ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja. Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita ja muita seikkoja koskevia muita muistiinpanoja. Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja. Evästeiden ja muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen avulla saatava informaatio verkkoselailusta voidaan tallentaa palvelun käytön seuranta- ja kehittämistarkoituksiin. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja. Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde. 6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JS Selkäasema Tmi säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kuten laissa määrätään. 7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät. Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden JS Selkäasema Tmi yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja. 8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Asiakastietoja ei luovuteta JS Selkäasema Tmi lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA Rekisterissä oleva paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 10 PROFILOINTI JS Selkäasema Tmi pitää suppeaa terveystietojen asiakasprofilointia hoitojen välttämättömien tietojen vuoksi. 11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS) Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvia markkinointi-, tai käsittelytoimia, joita JS Selkäasema Tmi kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on JS Selkäasema Tmi ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. JS Selkäpolis Tmi voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi antaa suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja. 12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET 12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja JS Selkäasema Tmi asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa JS Selkäasema Tmi vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti paperisessa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 12.5 Muut oikeudet Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä JS Selkäasema Tmi tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. 13 YHTEYDENOTOT Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse osoitteeseen: Välitie 1, 90830 Haukipudas. JS Selkäasema Tmi voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. p. 040-5879410 Jäsenkorjaaja Jari Sipilä JS Selkäasema Tmi käyntiosoite Välitie 1, 90830 Haukipudas